SWOT ANALYSIS OF VEGETABLE AND PROCESSED VEGETABLE EXPORT

Authors

  • Branislav Vlahovi?, PhD Faculty of Agriculture, Novi Sad
  • Simo Stevanovi?, PhD Faculty of Agriculture, Belgrade
  • Anton Puškari?, MSc Institute of Agriculture, Belgrade

Keywords:

vegetable, export, destination of export, SWOT analysis.

Abstract

The basic aim of researches is to perceive demonstrated trends,structure and regional destination of export of vegetable and processed vegetable from the Republic of Serbia. Fresh and processed vegetable - frozen,dried (dehidrated) and canned vegetable are being analyzed in this paper. Authors gives suggestions that must increasse vegetable export. Export of vegetable and processed vegetable realized growth tendency. In export the most participation has fresh vegetable (26,2%), then frozen vegetable (25,2%), canned vegetable (23,1%) and dried vegetable (21,2%). Absence of marketing concept of economic entity, absence of national institution assistance and agrarian protectionism of developed countries are restrictive factor of export promotion from the Republic of Serbia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Бировљев, Јелена, Дујић, Бојана (2004): Производња здраве хране и могућности повећања извоза, Капитал у пољопривреди, Тематски зборник, Палић
2. Влаховић, Б., Умићевић, Биљана (1999): "Могућност извоза и потребе увоза пољопривредно-прехрамбених производа", Научно-стручни семинар: "Мала и средња предузећа у агробизнису", Нови Сад.
3. Влаховић, Б., Пушкарић, А., (2008): Извоз поврћа из Републике Србије, XIII саветовање о биотехнологији, Чачак.
4. Влаховић, Б., Штрбац, Маја (2007): Основне карактеристике тржишта и маркетинга производа органске пољопривреде, Економика пољопривреде, број 2, Београд.
5. Вујичић, Бисерка, Врачар, Љ., Штајнфелд М. (1995): "Стање и перспектива прераде воћа и поврћа", IV конгрес о храни: Развој агроиндустријске производње Југославије, књига 1, Београд.
6. Ивановић, С., Ивановић, Душанка (1995): "Режими извоза и увоза пољопривредно-прехрамбених производа и значај спољно-трговинске размене за СРЈ", Аранђеловац.
7. Keegan, J.W. (1989): International business and Global Marketing Menagement, Prentice-hall, New Yersey, USA.
8. Кузмановић, Ж. (2003): Како произвести хигијенски беспријекорне производе, "Месо", број 2, Загреб.
9. Lord, M.J. (1990): Изгледи за трговину пољопривредним производима, Гласник пољопривредне производње, прераде и пласмана, број 5-6, Београд.
10. Параушић, Весна, Цвијановић, Д., Субић, Ј. (2007): Афирмација удруживања и маркетинга у функцији креирања конкурентности аграрног сектора Србије, Институт за економику пољопривреде, Београд.
11. Пушкарић, А. (2007): Стање и тенденције тржишта кромпира у Републици Србији, Монографија, Институт за економику пољопривреде, Београд.
12. Савић, Мирјана, Бекић, Бојана (2006): Животна средина у законодавству ЕУ и РС, Економика пољопривреде, Тематски број.
13. Hallam, D. (2002): The organic market in EOCD Countries: Past Growth, current status and Future Potential, OECD Workshop on Organic Agriculture, Washington D.C., USA.
Статистичка документација
Статистика спољне трговине, Републички завод за статистику, Београд
Интернет подаци
1. www. consumer.co.yu
2. www.zdravlje.hr
3. Irish Agriculture and Food Development Authority, 2002.
4. www.foodinternational.net

Downloads

Published

2008-06-30

How to Cite

Vlahović, B., Stevanović, S., & Puškarić, A. (2008). SWOT ANALYSIS OF VEGETABLE AND PROCESSED VEGETABLE EXPORT. Economics of Agriculture, 55(2), 163–175. Retrieved from https://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1240

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>