INTEGRATION OF ECONOMIC INSTRUMENTS THROUGH ENVIRONMENTAL REGULATIONS

  • Veljko Radojević, PhD Hip-Azotara, Pančevo
  • Vuk Radojević, M.Sc. Faculty of Agriculture, Novi Sad
  • Gordana Vasojević Faculty of Agriculture, Novi Sad

Abstract

This paper aims to highlight the state intervention in environmental issues through application of the relevant regulations and economic instruments. The emphasis is on the connection between the economic relations and the environment. Through the adoption of the strategy of sustainable development (according to the Rio Declaration on Sustainable Development and Environmental Protection) the state authorities should reinforce the use of economic instruments in financing the environment and providing the implementation of the basic principles of “sustainability”, based on the application of the “polluter pays” and “user pays” principles. The application of the principles of sustainable development at the national, regional, local and company level means the application of economic instruments in the environmental field. Economic, market-based, planning and other instruments of environmental protection should be part of the global system of managing the environment and part of the production management (at the company level).

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Извештај Светске комисије за животно окружење и развој, ″Наша заједничка будућност″, 1987 год.
2. Весић, А.: ″Економска корист од примене закона у области заштите животне средине″, Београд 2009.
3. Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка и 101/07),
4. www.wikipedia.com
5. www.ekoplan.gov.rs
6. Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/04 и 36/09)
7. Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр.36/09 и 88/10)
8. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду(Сл. гласник РС бр.36/09 )
9. Закон о заштити ваздуха (Сл. гласник РС бр.36/09)
10. Закон о водама(Сл. гласник РС бр.36/09)
11. Stiglitz, Ј,Е.: „Економија јавног сектора“, Економски факултет у Београду, Београд, 2004. пп. 34, 75-93, и 217-249
12. Упитник ОЕЦД, Извршно тело ЕАП-а, «Survey on the Use of Economic Instruments for Poolution Control and Natural Resources Management in the New Independent States», Mimeo, EAP Task Force, 1999.
13. Филиповић, М.:″ Компаративни преглед стања економских инструмената – подстицаји и санкције у области заштите средине у најразвијенијим земљама“, Економски Институт и Савезни хидрометереолошки завод, Београд, (1991).
14. Милановић, М.: Мали еколошко-економски лексикон, НДАЕБ, Београд, 2009.
15. Радојевић, В., Дакић, Д., Тешић, Г. Шкатарић, Д. Лукач,: ″Обновљиви извори енергије и пољопривреда ″, Економика пољопривреде, ЈБ, Београд, 2009.
16. Заштита животне средине у међународном и унутрашњем праву, Република Србија, Министарство здравља и заштите животне околине, Београд, 2001. , пп. 108-119.
17. Брошура “Економија екологије, екологија економије” приређена је за Конференцију “Еколошки фондови – модели и инструменти” (23 – 24. април 2008, Обреновац).
18. Његован, З.:“Економски инструменти као елемент одрживе политике заштите животне средине“, Београд 2004.
19. Здравковић Д., Радукић С., Национални систем одрживог развој заштите животне средине у процесу придруживања Европској Унији, Ниш, 2006.
Published
2011-12-31
How to Cite
RADOJEVIĆ, Veljko; RADOJEVIĆ, Vuk; VASOJEVIĆ, Gordana. INTEGRATION OF ECONOMIC INSTRUMENTS THROUGH ENVIRONMENTAL REGULATIONS. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 58, n. 4, p. 681-697, dec. 2011. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/615>. Date accessed: 26 nov. 2020.

Most read articles by the same author(s)