AGRICULTURAL ECONOMIC STRUCTURE AND HUMANITY BALANCE IN KÜÇÜNLÜ VILLAGE

Authors

  • Muaffak Sarioğlu Technical Vocational School of Giresun University, Giresun, Turkey
  • Ebru Irmak Agriculture and Forestry District Directorate of Lalapaşa, Edirne, Turkey

Keywords:

rural sociology, producer, village, old age, Küçünlü Village

Abstract

Küçünlü Village (KV) is a village located in the Thrace Region of Edirne Province. This region is very important for Turkey’s grain and oil sunflower production. In this research, the assumption is set out that “producers in KV cannot do agriculture at the size of an economic enterprise”. With this assumption, it has been resolved by considering the size of the land where the communities in the village cultivate agricultural activities between the years 2012- 2022. The subject has been discussed with explanatory research and historical structuralist approach model. The fnding that the desired increase in the total land assets of the producers still continuing production could not be achieved, that the producers are moving away from the active working age range in agriculture day by day, and that sustainable agriculture cannot be achieved in the future has been obtained through observation, structured personal interviews and survey methods.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boran B (1945). Toplumsal Araştırma Yapıları. DTCF Yayını, s.12, Ankara.

Resmi Gazete (2014). Toprak Koruma ve Arazi kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140515-1.htm (Erişim Tarihi: 20.11.2020).

Tan Ş, Erdoğan A(2005). Öğretim Planlama ve Değerlendirme: Öğretim Yönetim ve Teknikleri Ölçme ve Değerlendirme KPSS El Kitabı. Pagem Yayınları.

Turgut M, Baykul Y (2015). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (7.Baskı). Pagem A Yayıncılık, Ankara.

(Anonymous, 2020). Veri Toplama Yöntemleri. https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/12163/mod_resource/content/1/veri%20toplama%20y%C3%B6ntemleri.pdf (Erişim tarihi 02.089.2022).

Öztürk, Ş. 2009. Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Küçük Meta Üretimi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:9, sayı:2: 173-188.

Sertkaya Doğan Ö, Bostan H (2019). Türkiye’nin Demografik Dönüşümü ve Nüfus Projeksiyonlarına Göre Fırsatlar. Doğu Coğrafya Dergisi- 2019, yıl:24, sayı-41, 61-90s.

Sarıoğlu M, Irmak E (2020). Place of Plant Production Activity in the Socio-Economic Structure of Çatma Village. 2nd International Eurasian Conferance On Science, Engineering and Technology (Eurasian SciEnTech 2020).

Karagül M. (2013). Kalkınma Sürecinde Üretim Faktörlerinin Yeniden Tanımlanması. Leges Ekonomik ve Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl:1, Sayı:1 Nisan 2013.

Aktaş Y (2017). Toplumbilimin ABC’si. İstanbul Hiperyayın, 693 s, İstanbul.

Anonymous, 2018. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara.

Aydın B 2014. Trakya Bölgesinde Faaliyet Gösteren Tarım İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Etkinliklerinin Belirlenmesi. (DoktoraTezi), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

Durman M, (2002). Kalkınmanın Amacı ve Aracı Olarak İnsan Faktörü. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:6, Haziran 2002.

Suğur, N. 2010. Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Felsefe Bilim ve Toplum. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Bölüm 1, sayfa no: 10.

Kurtkan, A . (2011). Köy Sosyolojisi ve Birleşik Amerika'da Teknolojinin Getirdiği Sosyal Problemler . Istanbul Journal of Sociological Studies , 0 (6) , 14-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusoskon/issue/9522/118932

Anonymous, 2022. Lalapaşa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sistemi.

Downloads

Published

2022-12-23

How to Cite

Sarioğlu, M., & Irmak, E. (2022). AGRICULTURAL ECONOMIC STRUCTURE AND HUMANITY BALANCE IN KÜÇÜNLÜ VILLAGE . Economics of Agriculture, 69(4), 1139–1149. Retrieved from https://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/2151

Issue

Section

Original scientific papers