SOCIAL CHANGES IN RURAL AREAS: INCOMES AND EXPENDITURES OF RURAL HOUSEHOLDS

  • Paweł Chmieliński, PhD Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Warszawa
  • Barbara Chmielewska, PhD Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Warszawa

Abstract

In the study we analyse changes in the level and structure of income and expenditure of households in rural and urban areas during the period of Polish integration with the European Union. This allows to answer the question of whether and how the social distance divides the residents of the rural and urban areas. The results showed improvement in economic and social situation in the rural areas. The living gap between rural residents and urban residents decreased. In the structure of incomes of rural households, the share of income from non-agricultural sources increased and at the same time the share of expenditure on food in total expenditure was smaller. However, the differences are still signifcant. The challenge for rural development policy is to reduce the gap between rural and urban areas, especially in terms of quality of life. This requires further development of non-agricultural jobs in rural areas.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Bański J., (2011): Wieś w badaniach geografcznych - ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego. in Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku. M. Halamska (ed.). Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar, pp. 29-44.
2. Chmielewska B., (2013): Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej, SiM nr 158, IERiGŻ- PIB, Warszawa, p. 207.
3. Chmieliński P., (2013):Ludność wiejska na rynku pracy. Zarobkowanie, bezrobocie, przedsiębiorczość i praca za granicą w latach 2005 – 2011. A. Sikorska (ed.), Warszawa, IERiGŻ-PIB.
4. Cloke P., Milbourne P. (1992): Deprivation and lifestyles in rural Wales II: rurality and the cultural dimension, Journal of Rural Studies, No. 8, pp 359-371.
5. CSO (2007): Budżety gospodarstw domowych w 2006 r. GUS, Warszawa.
6. CSO (2011a): Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2010, Warszawa, GUS.
7. CSO (2011b): Obszary wiejskie w Polsce, Warszawa, Olsztyn, GUS.
8. CSO (2011c): Rocznik Statystyczny 2011. Warszawa,GUS, 440.
9. CSO (2013a): Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r., GUS, Warszawa.
10. CSO (2013b): Budżety gospodarstw domowych w 2012 r. GUS, Warszawa.
11. CSO (2013c): Rocznik Statystyczny 2012. Warszawa,GUS.
12. Hałasiewicz A. (2014): Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju, ekspertyza dla MRiRW, maszynopis, 3. www.minrol.gov.pl/rozwój_regionalny/Ewaluacja, (accessed at: 16.06.2014)
13. Kaleta A. (1999): Rewitalizacja obszarów wiejskich Europy, t. I, WrocławWarszawa
14. Karwat-Woźniak B., Chmieliński P. (2013): Ludność wiejska oraz jej aktywność zawodowa i sytuacja na rynku pracyin: Rynek pracy wobec zmian demografcznych, M. Kiełkowska (ed.), Zeszyty demografczne, Instytut Obywatelski, Warszawa, pp. 64-93.
15. Kayser B. (1983): Le village recompose, pour l`analyse du changemant social et cultural en milieu rural, GEODOC, Toulouse, p. 27.
16. Kołodziejek B., Zielińska Z. (1989): Potrzeby i spożycie. Warszawa, PWE, pp. 43-44.
17. Phillips M. (1998): Social perspectives in: The geography of rural change, B. Ilbery (ed.), Longman, pp. 31-54.
18. Rural Development Programme 2014-2020. (2014), Warszawa, MARD.
19. Sikorska A., Kowalski A., Karwat-Woźniak B., Goraj L., Chmieliński P. (2009): Instrumenty oddziaływania państwa na kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce; rola systemu ubezpieczenia społecznego rolników w kształtowaniu tej struktury. Stan obecny i rekomendacje na przyszłość oraz propozycje nowych rozwiązań dotyczących tego obszaru dlasystemu ubezpieczeń społecznych. Warszawa, IERiGŻ-PIB,.
20. Social Diagnosis (2003): Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek (eds.) Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa, p. 93.
21. Social Diagnosis (2009): Warunki i jakość życia Polaków. J. Czapiński, T. Panek (eds.) Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa, pp. 46-47.
22. Stasiak A. (1983): Struktury społeczno-demografczne wsi polskiej i jej przemiany in: Biuletyn KPZK PAN, 122, Warszawa, pp. 53-67.
23. Wójcik M. (2009): Społeczna geografa wsi, Czasopismo Geografczne, Vol. 80, No. 1-2, PTG, Wrocław, pp. 42-62.
Published
2018-05-21
How to Cite
CHMIELIŃSKI, Paweł; CHMIELEWSKA, Barbara. SOCIAL CHANGES IN RURAL AREAS: INCOMES AND EXPENDITURES OF RURAL HOUSEHOLDS. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 62, n. 4, p. 907-920, may 2018. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/252>. Date accessed: 22 oct. 2020. doi: https://doi.org/10.5937/ekoPolj1504907C.
Section
Original scientific papers