MEASURING THE LEVEL OF RURAL DEVELOPMENT OF UPPER DANUBE REGION

  • Зоран Његован, PhD Пољопривредни факултет, Нови Сад
  • Радован Пејановић, PhD Пољопривредни факултет, Нови Сад
  • Катарина Марковић, PhD Пољопривредни факултет, Нови Сад

Abstract

The authors are trying to analyse the problems of rural development and defne the rural municipalities within the Upper Danube region. They are using the rural indicators that are suggested by OECD and EU according to the subjects and more of that, to construct the composite indicator as a unique measure for the level of rural development and the base for the rural policy conceptualisation in Upper Danube region.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Бјелица, П. (2000): Село Србије и његове перспективе, монографија, Економски Институт, Београд
2. Богданов Н. (2007): Мала рурална домћинства у Србији и рурална непољопривредна економија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд
3. Бошковић, О., Његован, З. (2011) Примена каноничке корелационе анализе за испитивање појединих категорија индикатора руралног развоја, оригинални научни рад, часопис: Агроекономика, број 49-50, Универзитет Нови Сад, Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреде и социологију села, Нови Сад, стр. 33-47; UDK:338:43; YU ISSN 0350-5928;
4. Bryden, J. (2002) Rural development indicators and Diversity in the EU, Eurostat Report
5. EU (2003) Nomenclature of Units for Territorial Statistics (NUTS) / Local Administrative Units (LAUs), European Offce for Statistics (Eurostat), Brussels
6. EU Directorate-General for Agriculture and Rural Development (2007) Rural Development in the EU, Statistical and Economic Information, Brussels
7. Николић, М., Живановић, Ј. (2008) Индикатори руралности и развојне шансе локалних заједница, чланак, ИАУС, Београд
8. Његован, З., Пејановић, Р. (2009) Рурална регионализација АП Војводине, Универзитет Нови сад, Пољопривредни факултет, Нови Сад
9. Njegovan, Z., Pejanović, R., Marković, K. (2011) Rural development, Multifunctionality and Organic Agriculture with the function of sustainability and Health Safety, Proceedings: 22nd International Symposium Food safety Production, University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, June, 19-25., str. 166-168.
10. OECD (2007) Rural Households Livelihood and Well-Beeing, Statistics on Rural Development and Agriculture Household Income, The Wye Group Handbook, United Nations, New York and Geneve
11. Пејановић, Р., Његован, З. (2011) Рурални развој и локални економски развој АП Војводине, монографија, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, стр. 316, CIP 338.43 (497.113) 316.334.55 (497.113) 330.34 (497.113); ISBN 978-86-7520-215-8; COBISS.SR-ID 264879367.
12. Пејановић, Р., Његован, З. (2011) Принципи економије и аграрна политика, коаутор: део ИИ - Основи економске политике у агропривреди, стр. 147- 237; Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреде и социологију села, Нови Сад, стр. 334., ISBN 978-86-7520-212-7; CIP 330(075.8) 338.43.02(075.8); COBISS.SR-ID 263058951
13. Стојиљковић, Д. (2011) Рурална развијеност и могућности њеног мерења са посебним освртом на АП Војводину, докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад, UDK 316.334.55) 043.3), str. 168.
14. Стојиљковић, Д., Његован, Н. (2010) Прилог за изградњу концепта руралне регионализације у Републици Србији, часопис: Економика пољопривреде, Научно друштво аграрних економиста Балкана, Београд; ИЕП, Београд; Академија економских наука, Букурешт (Румунија), Београд, стр. 579- 589; YU ISSN 0352-3462; UDC 338.43:63;
Published
2011-12-01
How to Cite
ЊЕГОВАН, Зоран; ПЕЈАНОВИЋ, Радован; МАРКОВИЋ, Катарина. MEASURING THE LEVEL OF RURAL DEVELOPMENT OF UPPER DANUBE REGION. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 58, n. 1 Book 1, p. 358-364, dec. 2011. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/847>. Date accessed: 03 mar. 2021.