THE JUDICIAL PROTECTION OF REGISTERED INDICATION OF GEOGRAPHIC ORIGIN

  • Božin Vlašković, PhD Law Faculty, University in Kragujevac
  • Zoran Miladinović, PhD Law Faculty, University in Kragujevac
  • Siniša Varga, PhD Law Faculty, University in Kragujevac

Abstract

The contemporary judicial protection of registered indication of geographic origin in the Republic of Serbia is regulated allroundly. It means that authorized user of registered indication of geographic origin may be protected in civil, criminal and even special administrative court procedure. This arouses from our country orientation to join to WTO and EU for which one of conditions is to provide protection of intellectual property rights in accordance to mundane and European standards. Upon the last several years in Serbia is adopted more legal prescriptions by which the judicial protection of intellectual property rights is regulated on a proper way. The judicial protection of registered indications of geographic origin is a just a segment of mentioned regulatory process. In this paper authors deal with judicial protection from unauthorized commercial use of registered indication of geographic origin, which is noticeably wider than civil court protection, pointing critically on some inopportune legal solutions regarding criminal and administrative protection as well as on unsustainable legal solutions on civil court procedure which differentiate from general rules of civil law. As for civil law protection of registered indication of geographic origin authors propose its amendment and improvement.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Варга, Синиша (2010), Право индустријске својине, Крагујевац, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Србија.
2. Дабовић, Душан (2010), Новине у области признавања и заштите сорти пољопривредног биља у Републици Србији, Економика пољопривреде, свеска 57, број 3/2010. Србија.
3. Катић, Бранко; Савић, Мирјана и Поповић, Весна (2010), Органска сточарска производња-неискоришћена шанса Србије, Економика пољопривреде, свеска 57, бр. 2/2010, Србија.
4. Марковић, Слободан (2010), Нацрт стратегије интелектуалкне својине. Београд, Завод за интелектуалну својину, Србија.
5. Миладиновић, Зоран (2007). Овлашћења инспекцијских органа у заштити права интелектуалне својине, Прани. живот, Београд, књ. 513, бр. 13/2007, Србија.
6. Миладиновић, Зоран (2009), Право интелектуалне својине, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Србија.
7. Миладиновић, Зоран и Варга, Синиша (2011), Правна заштита ознака географског порекла роба и услуга, Економика пољопривреде, Београд, свеска 58, бр. 2/2011. Србија.
8. Николић, Душан (1995), Грађанскоправна санкција-генеза, еволуција и савремени појам.- Нови Сад, Србија.
9. Пантић, Снежана (2006), Поступање судова у случају повреде међународно регистрованог жига, Правни живот 11/2006, Удружење правника СЦГ, Србија
10. Перовић, Слободан (1996) Уводна реч на VI сусрету Копаоничке школе природног права.- Зборник радова Десет година копаоничке школе природног права, Београд 1996. Србија.
11. Поповић, Слободан (1995) Обавеза на накнаду троструке штете у случају повреде права индустријске својине, Правни живот 11/1995.
12. Sordelli, L (1991), Les possibilitis de protection internationale des indications geographiques, Paris, France.
13. Heinrich, P: (1995) Summary Report on damages and Other Financial Remedies for Patent Infrigement (AIPPI: Annuaire IX.
Законски прописи
1. Царински Закон, Службени гласник РС, број 18/2010.
2. Закон о ознакама географског порекла, Службени гласник РС, број 18/2010.
3. 3.Закон о посебним овлашћењима ради ефикасније заштите права интелектуалне својине, Службени гласник РС, број 46/2006, 104/209
4. Закон о ознакама географског порекла БиХ, Службени гласник БиХ, број 53/2010.
5. Уредба о условима и начину примене мера за заштиту права интелектуалне својине на граници, Службени гласник РС, број 89/2010.
6. Уредба Европске Комисије бр 1383/2003 о интервенцији царинских органа у погледу робе за коју се сумња да се њоме врши повреда права интелектуалне својине и о мерама које се предузимају у односу на робу којом се врши повреда одређених права интелектуалне својине, ОЈL, 196 од 2. 8. 2003.
Published
2011-12-31
How to Cite
VLAŠKOVIĆ, Božin; MILADINOVIĆ, Zoran; VARGA, Siniša. THE JUDICIAL PROTECTION OF REGISTERED INDICATION OF GEOGRAPHIC ORIGIN. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 58, n. 4, p. 761-776, dec. 2011. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/621>. Date accessed: 26 nov. 2020.