THE EFFECT OF FOOD PRICE ON TARGETED INFLATION IN SERBIA

  • Milan Milanović, PhD Мegatrend University, Belgrade
  • Marijana Ljubić, PhD Мegatrend University, Belgrade
  • Saša Muminović, PhD Julon, d.d., Ljubljana, Slovenia, Member of the Aquafil Group

Abstract

The stability of market prices in the modern economy has gained primacy in the hierarchy of economic policy objectives. Thus, inflation targeting becomes a significant monetary policy instrument for a number of countries in the world. National Bank of Serbia, from mid-2006 onwards, has been implementing the monetary policy through the inflation targeting regime. Substantial geostrategic changes in the world, accompanied by economic and political turmoil, have caused abrupt increase in food and energy prices in recent years. Food prices in Serbia, have also had a pronounced dynamics. This paper focuses on a comparative review of trends in food prices globally and their impact on inflation, and provides a comparative analysis of multi-year trends in inflation and food prices in Serbia. The main objective of this paper is, in the context of indicated trends, to provide a analytical assessment of the impact of food prices on the targeted inflation (as a quality objective of central banks) in Serbia, as well as to define the instruments that could control such an inflationary impact.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Ђорђевић, М., Веселиновић, П. (2010) Развојне карактеристике Српске економије у период транзиције, Школа бизниса, Број 1, стр.21-30.
2. Ђукућ, М., Пјешчић, В., Виларет, С. (2009): Кретање цена пољопривредних производа и реакција монетарне политике, Економика пољопривреде, vol. 56, бр. 3, стр. 469-479
3. Hinić, B.,Šojić, M. (2011): National Bank of Serbia’s Monetary Policy in Inflation Targeting Regime, 9th International Scientific Conference “Serbia Facing the Challenges of Globalization and Sustainable Development”, Megatrend univerzitet, Beograd, 25.11.2011. Zbornik radova str. 11-19.
4. International Monetary Fond (2000): „Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies.“
5. www.imf.org/external/np/mae/mft/index.htm.
6. Johnson, K.H. (2008): „Food Price Inflation Explanation and Policy Implications.“ A Maurice R. Greenberg Center for Geoeconomic Studies Working Paper http://www.cfr.org/economics/food-price-inflation-explanationpolicy-implications/p16729
7. Kurkowiak, B. (2010): „Price levels for food, beverages and tobacco across the European market differ significantly Comparative price levels in 37 European countries for 2009.“ Eurostat Statistics in Focus. http://ec.europa.eu/eurostat.
8. Љубић, M. (2011): „Стрес тестови као инструмент контроле ризика у банкама“ Мегатренд ревија, вол. 8, бр. 1, стр. 303-323.
9. Љубић, M. (2009): „Утицај светске економске кризе на Базел II“ Рачуноводство, Савез рачуновођа и ревизора Србије, вол. 53, бр. 11-12/09, стр. 94-108.
10. Љубић, M. (2011): „Увођење Базела II у Србији, Индустрија, 1/2011., стр. 261-279.
11. Милановић, М. (1996): „Политика цена пољопривредних производа“, (монографија) Друштво аграрних економиста Југославије, Београд.
12. Милановић, М. (2006): ''Приближавање Србије/СЦГ Европској унији - новије компарације пољопривреде и аграрне политике'', Тематски зборник са научног скупа, Ваљево 26.05.2006, специјално издање, Мегатренд универзитета и Економике пољопривреде, Београд, стр. 95-113.
13. Милановић, М., Поповић, В., Катић, Б. (2007):“Интерне субвенције пољопривреде у Србији у контексту правила СТО и праксе ЕУ“,Зборник радова са међународног научног скупа: Нови Сад, 06. и 07. 12.2007., Институт за економику пољопривреде Београд, стр. 721-732
14. Милановић, М., Ђоровић, М. (2011): Тржиште пољопривредних производа у Србији пре и после транзиције, (монографија), Институт за економику пољопривреде, Београд.
15. Milanović, М. (2011): „Еkonomske promene na reprodukcionoj vertikali industrije ulja u Srbiji – dugoročni trendovi“, Industrija, Godina: XXXIХ, Broj: 4/2011, str.107-126, Beograd.
16. Nestić, D. (2008): „Konvergencija razina cijena i njezin utjecaj na inflaciju u Hrvatskoj.“ Ekonomski pregled, vol. 59, No. 1-2, str. 3-37.
17. Павловић, В., Муминовић, С. (2010): „Значај развоја финансијских тржишта за српску привреду“, Индустрија, vol. 38, бр. 4, стр. 41-67, Београд.
18. Павловић, В., Муминовић, С. (2011): „Међузависност берзанске вредности акција, мотива и обима откупа сопствених акција“, Економика пољопривреде, vol. 58, бр. 2, стр. 256-280, Београд.
19. FAO Food Price Index: http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfshome/foodpricesindex/en/
20. FAO, Main Food-related Policy Measures, NORTH AMERICA, EUROPE AND OCEANIA, Country Policy Monitoring, http://www.fao.org/giews/countrybrief/policy_detail.jsp?code=SRB#SRB
21. Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses (2011) Policy Report including contributions by FAO, IFAD, IMF,OECD, UNCTAD, WFP, the World Bank, the WTO, IFPRI and the UN HLTF http://www.oecd.org/dataoecd/40/34/48152638.pdf
22. Национални програм пољопривреде Србије 2009-2011. Објављено: 3.5.2010., www.tehnologijahrane.com/standardi/nacionalni-programpoljoprivrede-srbije-2009-2011-16#toc-vi-sektorska-analiza-mlekarstvo
23. Народна банка Србије, Меморандум Народне банке Србије о утврђивању циљане стопе инфлације за период од 2010. до 2012. године.
24. Народна банка Србије - Извештај о инфлацији, (2007-2010).
25. Народна банка Србије - Извештај о стању у финансијском систему, (2006-2010).
26. Републички завод за статистику, (2011): Статистички годишњак Србије 2010. поглавље 11, Цене, Београд, стр. 3
27. Републички завод за статистику, (2011): Индекс потрошачких цена септембар 2011, Београд.
28. World Bank (2010): »Food Price Watch«
29. http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/335642-1210859591030/FINAL_Food_Price_Watch_Feb2010.pdf
30. World Bank: »Rising food prices: Policy options and World Bank response» http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/risingfoodprices_backgroundnote_apr08.pdf
Published
2011-12-31
How to Cite
MILANOVIĆ, Milan; LJUBIĆ, Marijana; MUMINOVIĆ, Saša. THE EFFECT OF FOOD PRICE ON TARGETED INFLATION IN SERBIA. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 58, n. 4, p. 547-562, dec. 2011. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/606>. Date accessed: 26 nov. 2020.
Section
Original scientific papers